תקנון מבצע

1. השתתפות במבצע (כהגדרתו להלן) כפופה לכלל הוראות תקנון זה ותנאי השימוש הכלליים המופיעים באתר חברת CHINABUY GROUP LIMITED: www.chinabuy.co.il. כל פעולה למימוש הטבה (כהגדרתה להלן) מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה. 

2. עורכות המבצע הינן חברת CHINABUY GROUP LIMITED וחברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן ביחד: "החברה").

3. תחום המבצע – המבצע יחול אך ורק בתחומי מדינת ישראל.

4. ההטבה – 10% הנחה לרכישת מוצרים באתר www.chinabuy.co.il, במעמד הקניה, ובכפוף להזנת קופון המבצע. אך ללא כפל קופונים. כמו כן, ההטבה לא תהיה תקפה על קטגורית מוצרי החשמל ,סמארטפונים של מותג Huawei וחנות האקספרס

החברה תהיה רשאית להתנות ו/או להוסיף על תנאי ההטבה דלעיל והכל בהתאם לפרסום הספציפי של ההטבה באתר חברת CHINABUY GROUP LIMITED: www.chinabuy.co.il או באתר חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ
www.cal-online.co.il (להלן: "אתר החברה") ו/או בכל אמצעי פרסום אחר. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות פרסום ספציפי כאמור, יחול האמור בפרסום.5. המשתתפים הזכאים להטבה – לקוחות פרטיים (לא תאגידים ולא מוסדות) שהינם חברי מועדון צרכנות CAL בלבד, שאוחזים בכרטיס אשראי תקף ותקין של CAL  שמשוייך למועדון הצרכנות של CAL.
בנוסף, רק בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב1962) (להלן: "החוק") יהיה ראשי להשתתף במבצע.

6. תקופת המבצע – המבצע בתוקף מיום - 21.6.2015 ועד ליום –  30.12.2015

החברה רשאית לשנות את תקופת המבצע, להאריכה, לקצרה, לחלקה לחלקים, או לבטלה באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה בתקנון אשר יהיה פתוח לעיון באתר www.chinabuy.co.il, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

7. תנאי ההשתתפות -
     1. ההטבה הינה אישית בלבד, של המשתתף, שהינו בעל כרטיס האשראי הנ"ל עצמו, והיא איננה ניתנת להעברה.
     2. ההטבה הינה לשימוש פרטי בלבד (ולא מסחרי), ולשימוש סביר ונאות.
     3. ההטבה מוגבלת ל- 5 רכישות בחודש.
     4. אין כפל מבצעים.
     5. ההטבה תנתן במעמד הרכישה בלבד, בהזנה של הקופון ובהקשת שש הספרות הראשונות של כרטיסי האשראי המשוייך למועדון הלקוחות במסגרת הקישורית הרלוונטית, תוך חיוב כרטיס זה בעלות הרכישה. משתתף שיבצע רכישה שלא בדרך זו, לא יוכל לממש בדיעבד את ההטבה. במקרה של תקלה באתר ו/או באופן ביצוע ההזמנה – ניתן יהיה לפנות טלפונית לחברה בטל: 2805588- 073 או בדוא"ל : service@chinabuygroup.com, בווטסאפ: 058-7022623 , בצ'ט לייב, ובדף הפייסבוק שלנו: https://www.facebook.com/buychy לסיוע. ביצוע עסקה שלא באופן האמור, גם אם מחמת תקלה מצד החברה, לא תזכה את המשתתף בהטבה.

     6. החברה תוכל להגדיר, באמצעות האתר שלה, מוצרים ספציפיים אשר לא ניתן יהיה ליהנות ביחס אליהם מההטבה.
     7. מדיניות ביטול עסקאות, אחריות, שירות, מכס ומיסים, משלוחים והחזרות וכן כלל התנאים הרלוונטיים לביצוע כל עסקת רכישה וכל הנובע מכך, מוגדרים
          בתקנון האתר של chinabuy בקישורית: משלוחים והחזרות והם חלים ומחייבים גם ביחס לכל עסקה שתתבצע מכח תקנון זה ולכל מימוש של ההטבה. תקנון זה בא אפוא להוסיף על האמור    בתקנון הרכישה בקישורית הנ"ל, ובכל סתירה בין האמור בתקנון זה לתקנון הרכישה – יגבר האמור בתקנון הרכישה בקישורית הנ"ל.
     8. מימוש ההטבה וכל רכישה באתר Chinabuy תתבצע ותתאפשר אך ורק באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי או באמצעות PAYPAL.


8. החברה תהא רשאית בכל עת, לחייב את הלקוח בגין ההטבות שמימש ו/או לבטל את ההטבות ו/או לחייב את הלקוח בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, בכל מקרה בו הלקוח יעשה פעולות ו/או מחדלים לבדו ו/או ביחד עם אחרים, בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לרוחו של תקנון זה.

9. החברה תהא רשאית לשנות ו/או לבטל כל הוראה המופיעה בתקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מותנה. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי תקנון זה ותנאי התכנית כפופים לשינויים ולהוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות מוסמכת. 

10.  הודעה בדבר שינוי הוראות התקנון או כל הודעה אחרת על פיו תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף לכל דין. מובהר, כי פרסום השינוי באתר החברה יחשב כהודעה על פי סעיף זה. 

11.  החברה תהיה רשאית להציע ללקוחות מסוימים ו/או לקבוצת לקוחות מסוימת הטבות נוספות ו/או הטבות שונות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

12. החברה תהיה רשאית להודיע מעת לעת, כי כרטיס מסוג מסוים ו/או לקוח מסוים ו/או קבוצת לקוחות מסוימים לא יהיו זכאים ליהנות מההטבה ו/או תהיה זכאית ליהנות מהתכנית ו/או מהטבות מסוימות באופן חלקי.

13. המשתתף פוטר בזאת את החברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמן, מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם המבצע, ההשתתפות (או אי ההשתתפות), ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. 

14. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא במקרה של אובדן המידע במערכת החברה ו/או כל תקלה אחרת וזאת מכל סיבה שהיא (לרבות אך לא רק כתוצאה מפגם ו/או תקלה בתוכנות מחשב ו/או בציוד מחשב כלשהו).

15. ההשתתפות במבצע היא מרצונם החופשי ועל אחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, פגיעה בשם הטוב, נזק ממוני ובלתי ממוני וכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אשר ייגרם למי מהמשתתפים במבצע עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם במבצע. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לאי התאמה, נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג, ישירים או עקיפים, שיגרמו למאן דהוא, בין למשתתף ובין לאדם אחר, כתוצאה ו/או עקב טעות ו/או אי התאמה אחרת.

16. אחריותה של החברה תוגבל בקשר למוצר שנרכש במסגרת מימוש ההטבה בהתאם לתנאי מבצע זה, לנזקים ישירים, ככל שייגרמו, עקב מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על עלות המוצר הספציפי שנרכש במסגרת מימוש ההטבה. 

בכל מקרה, כל משתתף מוותר על כל טענה של הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או כל נזק עקיף אחר, תהא עילת התביעה אשר תהא.

17. בנסיבות בהן משתתף עשה או עושה שימוש העלול לגרום הפרעה למבצע, בכל דרך, או הפרעה למשתתפים אחרים, או נוהג באופן המהווה עוולה אזרחית או עבירה פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי אותו משתתף פועל באופן הנוגד ו/או מפר את התנאים הקבועים בתקנון זה ו/או כל דין, תהיה החברה רשאית להגביל ו/או למנוע את השתתפותו במבצע ו/או לפסול את השתתפותו, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ולא יהיה בכך כדי לגרוע מכל סעד לו תהא החברה זכאית על פי כל דין.

18. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו, לפעילותם התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן, ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפותו במבצע, במישרין ו/או בעקיפין.

19. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר המבצע, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של המבצע בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף במבצע, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. החברה לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או נזק עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו במבצע.

20. בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים יהיו לנוחות המשתתפים בלבד.

21. כל זכויות הקניין הרוחני במבצע (כולל בטקסטים, קבצים וסמלים שייעשה בהם שימוש במסגרת ו/או לצורך המבצע) הנם רכושה הבלעדי של החברה.

22. רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור להשתתפות במבצע.

23. בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לגברים ונשים כאחד.

24. על תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה הקשורה למבצע הינה שלושה חודשים ממועד סיום תקופת המבצע.